Monday, July 18, 2011

Plumeria (common name Frangipani)